สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สภาวิชาการ

  • องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่
  • ทำเนียบคณะกรรมการสภาวิชาการ
  • ประวัติกรรมการสภาวิชาการ ชุดปัจจุบัน
  • การเสนอวาระการประชุมสภาวิชาการ
  • สรุปมติการประชุม และรายงานการประชุม
  • การติดตามงานตามมติสภาวิชาการ
  • สรุปผลการดำเนินงานของสภาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย