สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ประกาศสภามหาวิทยาลัย
  • คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
  • ประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย
  • กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย