สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  • ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์

      ปรัชญา

ประสานการบริการเพื่อความประทับใจ

    วิสัยทัศน์

หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

        พันธกิจ

  1. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อการค้นคว้าและอ้างอิง
  3. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

       อัตลักษณ์

มุ่งมั่นประสานภารกิจ

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่โดย