สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย

คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย