สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  • องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่
  • ทำเนียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
  • ประวัติกรรมการส่งเสริมกิจการ ชุดปัจจุบัน
  • การเสนอวาระการประชุมส
  • สรุปมติการประชุม และรายงานการประชุม
  • การติดตามงานตามมติที่ประชุม
  • โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ
  • สรุปผลการดำเนินงาน
วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย