สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

  • องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่
  • ทำเนียบคณะกรรมการ ฯ
  • ประวัติคณะกรรมการ ฯ ชุดปัจจุบัน
  • สรุปมติการประชุม และรายงานการประชุม
  • การติดตามงานตามมติ
  • สรุปผลการดำเนินงาน
วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย