สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เลขที่ 1/2554 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งแต่เดิมหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว คือ งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ด้วยพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นด้วย ประกอบกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาไว้ว่า ควรจัดให้มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา สร้างระบบการจัดวาระการประชุมที่โปร่งใส ก้าวหน้า มีเนื้อหาเชิงนโยบายควบคู่กับ การอนุมัติวาระเชิงบริหาร มีระบบการกลั่นกรองวาระเพื่ออนุมัติ รับทราบ และทักท้วง การติดตามความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้การทำงานของฝ่ายบริหารและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยปลอดความขัดแย้ง
 • มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับกองอยู่ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย) กำกับดูแลการดำเนินงาน ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรมีเวลาในการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา มีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแบ่งงานออกเป็น 4งาน คือ
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานประชุมและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
  • งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย
  • งานติดตามและประเมินผล
วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่โดย