สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

  • องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่
  • ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  • ทำเนียบคณะกรรมการ ฯ
  • ประวัติคณะกรรมการ ฯ ชุดปัจจุบัน
  • โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ
  • สรุปมติการประชุม
  • รายงานการประชุม
  • สรุปผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย