สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

 • คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ก.พ.ว.)

 • คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.)

 • คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

 • คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

 • คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  

 • คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 

 • คณะกรรมการกองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 • คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 • คณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง

 • คณะกรรมการกฎหมาย 

คณะกรรมการ ฯ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

 • คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 •  

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย