สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การสรรหา/เลือกตั้ง

การสรรหา/เลือกตั้ง 

  • นายกสภามหาวิทยาลัย
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  • กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  • คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  • อธิการบดี
  • คณบดี 
  • ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
  • คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย