สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การดำเนินงาน

  • การจัดการความรู้ (KM)
  • การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  • การประกันคุณภาพ
  • การประเมินตนเอง (SAR)
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • หลักธรรมาภิบาล
วันที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย adminweb