สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร (Organization chart)

 

โครงสร้างการบริหาร (Administration chart)

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่โดย admin