สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมสภาวิชาการ

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ

ครั้งที่  1/2564  วันที่ 

ครั้งที่  2/2564  วันที่ 

ครั้งที่  3/2564  วันที่ 

ครั้งที่  4/2564  วันที่ 

ครั้งที่  5/2564  วันที่ 

ครั้งที่  6/2564  วันที่ 

ครั้งที่  7/2564  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย adminweb