สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งเวียนคำสั่งสภามหาวิทยาลัย (แต่งตั้งรองอธิการบดี)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(ที่ 18/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564)